AVIS LEGAL

Condicions d'ús

El Pingüí Fermí S.L és una companyia amb domicili a Vilapiscina 65-67 baixos, 08031 Bacelona, CIF B-65706350 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb telèfon 93 357 27 24 i E-mail: manim@elpinguifermi.com, al Tom 42921, foli 117, full 419189, inscripció 1.

Les presents Condicions d’ús regulen l’ús dels serveis que El Pingüí Fermí S.L posa gratuïtament a disposició dels Usuaris de la Web www.elpinguifermi.com

La utilització de la Web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen al present Avís Legal.

El Pingüí Fermí S.L pot oferir a través de la Web, serveis o productes que podràn trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els cassos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar aquesta Web o els serveis que es presenten a través d’ella amb fins o efectes il•lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d’Ús, lesius o dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer dany, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i demé documents que es trobin a la Web d’El Pingüí Fermí S.L

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals El Pingüí Fermí S.L ofereix el servei, així com a realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de El Pingüí Fermí S.L o de tercers.

Part de la Web pot allotjar continguts publicitaris o estar patrocinada. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas poden ser d’aplicació. El Pingüí Fermí S.L no serà responsable de qualsevol error, inexactitut o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris insertats a la Web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic:manim@elpinguifermi.com

Tots els continguts de la Web, excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de El Pingüí Fermí S.L i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfiques, il•lustracions, fotografies i altres elements que apareixen a la Web.

De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe de continguts de la Web estàn protegits per la Llei.

El Pingüí Fermí S.L no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els Drets de Propietat Intel•lectual i Industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferits en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altre forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta Web, constitueix una infracció dels Drets de Propietat Intel•lectual i/o Industrial de El Pingüí Fermí S.L, o del titular dels mateixos.

6.1. L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les que pugui incórrer o de prejudicis que puguin causar-se per la utilització de la Web, quedant El Pingüí Fermí S.L, els seus socis, col•laboradors, empleats i representants, exemptes de qualsevol classe de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’Usuari.

El Pingüí Fermí S.L farà servir tots els seus esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i veraç a la Web, no obstant, El Pingüí Fermí S.L no assumeix cap garantia en relació amb l’abscència d’errors, o de possibles inexactituts i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquesta Web.

L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra El Pingüí Fermí S.L basada en la utilització per l’Usuari de la Web. En aquest cas, l’Usuari assumirà tots els gastos, costos i indemnitzacions que siguin establers a El Pingüí Fermí S.L amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament de la Web

El Pingüí Fermí S.L exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a El Pingüí Fermí S.L.

Així mateix, El Pingüí Fermí S.L. també exclou qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com els danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de El Pingüí Fermí S.L.

El Pingüí Fermí S.L. està facultada per a suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat a la Web amb motius d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat pels enllaços

Els enllaços o links continguts a la Web poden conduir a l’Usuari a altres pàgines Web gestionades per tercers.

El Pingüí Fermí S.L declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la seva Web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és unicament la d’informar a l’Usuari sobre la existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

El Pingüí Fermí S.L queda exempta de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests, de la veracitat i licitut del contingut o informació a la que es pugui accedir, així com dels prejudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada a la Web enllaçada.

7.1 A través de formularis

Sense prejudici del que s’indica a cadascun dels formularis de la Web, quan l’Usuari facilita les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a El Pingüí Fermí S.L al tractament de les seves dades personals per a finalitats que en els mateixos queden indicades. El Pingüí Fermí S.L incorporarà les dades facilitades per l’Usuari a un fitxer amb titularitat de la mateixa.

L’Usuari o representant podràn exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació del consentiment, mitjançant una sol•licitut escrita a través dels enllaços habilitats o bé adreçant-se directament a El Pingui Fermí a través de correu electrònic (manim@elpinguifermi.com) o bé per correu convencional a l’adreça: Vilapiscina 65-67, baixos, 08031 Bacelona.

7.2 Confidencialitat

El Pingüí Fermí S.L es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a El Pingüí Fermí S.L a través de la Web, no infringeixen els Drets de Propietat Intel•lectual o Industrial de tercers, ni cap altre disposició legal.

La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari facilita a El Pingüí Fermí S.L es consideraran no confidencials, reservant-se El Pingüí Fermí S.L el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

El Pingüí Fermí S.L es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les Condicions d’Ús de la present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les Condicions d’Ús que siguin vigents en el moment en que accedeixi a la Web, pel que haurà de llegir periòdicament aquestes Condicions d’Ús.

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents Condicions d’Ús es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetràn a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.